اهداف

مرکز تحقیقات سیستم های برق هوشمند و اتوماسیون در جهت تحقق بخشی از برنامه راهبردی- پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی و رفع نیازهای علمی، صنعتی و اقتصادی کشور گام برداشته و همزمان مطابق با اساس نامه تنظیم شده با استفاده از ظرفیت های پژوهشی رابطه سطوح مختلف صنایع را با دانشکده مطبوع، اساتید و دانشجویان تسهیل نموده است.

سنخیت رشته های دانشکده فنی و مهندسی، با طرح های و پروژه های صنعتی بخش خصوصی و دولتی، جایگاه ویژه ای با زیر رشته ها، امکانات، تخصص های موجود در دانشکده را دارد که تا به امروز کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. به همین دلیل انتظار موفقیت در توسعه تجاری، کیفی و کمی و بازدهی اقتصادی از تاسیس مرکز تحقیقاتی "سیستم های برق هوشمند و اتوماسیون" درون دانشکده فنی و مهندسی بسیار بالاتر از دانشکده های دیگر در واحد تهران مرکزی است.