سازمانهای همکار

ردیف

سازمان /نهاد/مرکز

زمینه فعالیت

1

شرکت های توزیع نیروی برق 

کلیه طرحهای سیستم های توزیع انرژی الکتریکی

2

سازمان انرژی های نو

انرژی های تجدیدپذیر و سیستم های صرفه جویی در انرژی

3

سازمان نظام مهندسی ساختمان

فناوریهای نوین در ساختمان - ساختمان های هوشمند

4

شرکت توانیر

تولید ، انتقال و توزیع نیروی برق و کاربردهای رباتیک در صنعت برق 

5 پژوهشگاه نیرو طرحهای فناورانه در صنعت برق