سازمانهای همکار

رديف

سازمان /نهاد/مركز

زمينه فعاليت

1

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

سیستم های توزیع انرژی الکتریکی

2

سازمان انرژی های نو

سیستم های انرژی نو

3

سازمان بهره وری انرژی ایران

سیستم های صرفه جویی در انرژی

4

شرکت توانیر

تولید و انتقال برق