تفاهم نامه ها

ردیف

نام سازمان

موضوع تفاهم نامه

وضعیت تفاهم نامه

 

1

مرکز رباتیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

همکاری تحقیقاتی در زمینه آموزش ، پژوهش و ساخت رباتهای صنعتی

فعال

2

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

اجرای پروژه های مورد نیاز سازمان مربوطه و استفاده از بودجه های پژوهشی و برگزاری کارکاه های آموزشی

فعال

3

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

اجرای پروژه های مورد نیاز سازمان مربوطه و استفاده از بودجه های پژوهشی و برگزاری کارکاه های آموزشی

فعال

4

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

اجرای پروژه های مورد نیاز سازمان مربوطه و استفاده از بودجه های پژوهشی و برگزاری کارکاه های آموزشی

فعال

5

شرکت برق منطقه ای تهران

اجرای پروژه های مورد نیاز سازمان مربوطه و استفاده از بودجه های پژوهشی و برگزاری کارکاه های آموزشی

فعال

6

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

برگزاری دوره های نظام مهندسی و استفاده از پتانسیل های موجود در سازمان

فعال

7

پژوهشگاه  نیرو

انجام پروژه های پژوهشی و استفاده از بودجه پژوهشی وزارت نیرو در قالب طرح استاد بصورت تخصیص پژوهانه برای هر استاد به میزان یکصد میلیون تومان

فعال