پروژه های تحقیقاتی-کارگاه ها -انتشارات

ردیف

نام سازمان بیرونی

مبلغ قرارداد

(ریال)

مدت قرارداد

میزان حق بالاسری (درصد)

میزان درآمد

وضعیت قرارداد

(خاتمه یافته /در حال اجرا)

1

وزارت نیرو

2.752.500.000

12 ماه

20

550.500.000

تصویب کمیته رباتیک صنعت برق

2

پژوهشگاه نیرو

1.584.250.000

5/14

20

300.000.000

در حال بررسی